Melinda Morrell and Stephen Hill are engaged to be married on Saturday February 1st 2014 at the King Arthur Hotel.

Our Story

We met on a nice spring evening in a car park on North Gower, near to Woebley castle — Mel's first evening climbing with the South Wales Mountaineering Club. Steve was one of the club's membership secretaries and had emailed Mel directions to the carpark, which was a short distance from the crag where we were to climb. We did not climb together on that evening, but sat opposite each other in the Dolphin Inn afterwards. There were few words spoken, and both thought that the other was shy.

Over the next few evening meets, we climbed together, trusting each other's belaying. It was only when we got to the Isle of Skye, climbing with each other every day, that we got to know each other. After a few days of climbing together, we decided to tackle a mountain climbing route with another member of the club. The route was Cioch Direct, at Sron na Ciché in the Black Cuillin.

Unfortunately, the climbing wasn't as quick and straight forward as expected, and with the daylight rapidly fading and bad weather moving in, we needed to get off the mountain quickly. We knew we were too high up to abseil directly to the ground and were unsure how far we were from the top.

We decided to retreat by making a multi-pitched abseil. After making sure we were all safely attached to the rope, Steve abseiled down to the knots at the end and lucked out to find himself standing on a narrow ledge, not too far from the ground. When we had all abseiled down to the ledge, we set about setting up a new abseil to go the rest of the way to the ground. Unfortunately, the rough volcanic rock of the Black Cuillin had grabbed the rope and we were unable to pull it down to reuse for the second abseil.

We knew we weren't too far from the ground, but by this time it was pitch dark and climbing down the rest of the way would be challenging. By the light of her iPhone, Mel bravely climbed down the last ten metres or so before finding the ground and retrieved the headtorches which had been left in our bags at the bottom of the route. As we finally started walking back to the car at around 2am, we came across other members of the club who had started searching for us before the mountain rescue were to be called by the club members still at the bunkhouse. Luckily, we managed to get a text message to the bunkhouse, telling them to call off the mountain rescue team and went back for our tea!

Needless to say, none of the mountaineering club meets since have been quite as eventful; although Steve did manage to pluck up the courage to ask Mel on a date.

Order of Proceedings

Please note that we are holding a twmpath (Welsh céilidh) in the evening, so please bring along footwear suitable for dancing!

Roedd Melinda Morrell a Stephen Hill yn dyweddio i briodi ar dydd Sadwrn, Chwefror 1af 2014 yn y Gwesty Arthur Brenin.

Ein Stori Ni

Cwrddon ni ar noson gwanwyn ym maes parcio ar gogledd Gŵyr, ar bwys Castell Woebley — noswaith cyntaf i Mel ddringo gyda Clwb Mynedda De Cymru. Roedd Steve yn un o'r ysgrifenyddion aelodaeth i'r clwb a wnaeth e anfon e-bost i Mel gan cyfarwyddiadau i’r maes parcio, yn bellter byr o’r graig ble roeddem yn dringo. Wnaethom ni ddim dringo gyda'n gilydd y noswaith honno, ond eisteddom ni'n gyferbyn ein gilydd yn nhafan Y Dolphin wedyn. Wnaethom ni ddim siarad llawer, bob un yn meddwl fod y llall yn swil.

Dros yr ychydig cyfarfodydd wythnosol nesa, dringo'n ni gyda'n gilydd ac yn hyderu ein gilydd i belaio. Dim ond pam aethon ni i'r Ynys Skye, yn dringo gyda'n gilydd bob dydd, daethon ni i wnabod ein gilydd. Ar ôl ychydig o ddyddiau yn dringo penderfynom ni taclo ffordd dringo mynydd gyda aelod arall o'r clwb. Enw'r ffordd oedd Cioch Direct, ar Sron na Ciché yn y Cuillin Ddu.

Yn anffodus oedd y dringo ddim mor gyflym a hawdd a oedden ni’n disgwyl. Gyda golau'r dydd yn diflanu’n gyflym a tywydd gwael yn symyd i fewn, oedd rhaid i ni adael y mynydd yng ngyflym. Oeddem yn gwbod fod ni’n rhy uchel i abseilio yn uniongyrchol i’r ddaear a oddem ni ddim yn siwr pa mor bell o ni o’r copa.

Penderfynom ni i encilio trwy wneud abseil aml-dringen. Ar ol gwneud yn siwr bod ni gyd yng nghlwm yn y rhaff, wnaeth Steve abseilio gyda clymau yn cwt y rhaff, a buodd yn ffodus i ffindio'i hyn ar silff cul, dim yn rhy bell o'r ddaear. Ar ôl i ni gyd abseilio i'r silff, dechreuon ni i sefydlu abseil newydd i fynd gweddyll y fordd i’r ddaear. Yn anffodus wnaeth y graig folcaneg bras dal yn y rhaff a nad oeddwn yn gallu tynnu fe i lawr i ailddefnyddio ar gyfer yr ail abseil.

O'n ni'n gwybod bod ni ddim yn rhy bell o'r ddaear, ond yn erbyn hyn roedd hi mor ddu a bol buwch a bydd dringo i lawr yn heriol. Gan golau o’i i-ffôn, dringodd Mel y deg metr olaf cyn cyraedd y ddaear a darganfod y lampiau pen a oedd wedi cael ei gadael yn ein bagiau a’r waelod y ffordd. Wrth i ni ddechrau cerdded yn ôl i'r car tua 2yb, daethom ar draws aelodau eraill o’r clwb a oedd wedi dechrau chwilio andanom ni, cyn i’r tim achyb mynydd cael ei alw gan aelodau’r clwb a oedd dal yn y byncws. Yn ffodus, llwyddo’n ni anfon neges tecst i’r byncws, yn dweud wrthynt i alw bant y tim achyb mynydd, a aethom nol ar gyfer cinio!

Heb amheuaeth, dydi ddim or cyfarfodydd y clwb dringo wedi bod mor gyffroes; er bod Steve wedi ffindio’r ddewder i ofyn Mel mas ar det.

Trefn y Trafodion

Sylwch, os gwelwch yn dda, ein bod yn cynnal twmpath (ceilidh Cymraeg) yn y noswaith, felly dewch esgidiau addas ar gyfer dawnsio!