Mel and Steve

Venue and Directions

The wedding ceremony and evening reception will take place at the King Arthur Hotel in Reynoldston, Gower on Saturday February 1st 2014.

Bydd y seremoni priodas a derbyniad nos yn cymeryd lle yng ngwesty'r Brenin Arthur, Reynoldston, Gŵyr ar dydd Sadwrn, Chwefror 1af 2014.

The King Arthur Hotel is a traditional family run country inn, consisting of two bars, a restaurant, eighteen ensuite rooms, a small barn conversion cottage and a breath taking banqueting hall Avalon.

The hotel is located on the Gower peninsula, Britain's first designated area of natural outstanding beauty. The Gower has a wide variety of scenery in a relatively small area, ranging from the coast's beautiful sandy beaches, dunes and limestone cliffs to inland sandstone heath ridges and secluded woodland valleys.

Mae Gwesty'r Brenin Arthur yn tafarn gwlad teuluol traddodiadol, sy'n cynnwys dau far, bwyty, deunaw ystafell ensuite, bwthyn a troswyd o ysgubor fach a neuadd wledda Avalon.

Mae'r gwesty wedi ei osod ar penrhyn y Gŵyr, ardal ddynodedig gyntaf o harddwch natural eithriadol ym mhrydain. Mae gan y Gŵyr amrywiaeth llydan o golygfaoedd mewn ardal gymharol fach, yn amrywio o draethau tywodlyd prydferth yr arfordir, twyni a chlogwyni calchfaen i dywodfaen mewndirol cribau rhostir a dyffrynnoedd choetir diarffordd.

Travel

The hotel's address and contact details are:

The King Arthur Hotel
Higher Green, Reynoldston, Gower, Swansea, SA3 1AD.
Phone: 01792 390775
Web: kingarthurhotel.co.uk
Email: info@kingarthurhotel.co.uk

By Car

From the M4 motorway:

By Train

Swansea station is located in the city centre on High Street. You can find the taxi rank by turning right as you come out of the station's main entrance and following the road around the side of the station.

There are regular busses that go from the railway station to the bus station, or you can walk (about a mile). At the time of writing, the number 118 bus (run by First Bus) goes from Swansea bus station to either the hotel or Reynoldston police station, depending on the time of day. Its about a mile walk from the police station to the hotel. Check Traveline Cymru for details. Note that, confusingly, First Cymru's own website does not list any of their Gower busses!

Teithio

Cyfeiriad a manylion cyswllt y gwesty:

The King Arthur Hotel
Higher Green, Reynoldston, Gŵyr, Abertawe, SA3 1AD.
Ffon: 01792 390775
We: kingarthurhotel.co.uk
Ebost: info@kingarthurhotel.co.uk

Mewn Car

O'r traffordd M4:

Ar y Trên

Mae orsaf Abertawe wedi ei osod yn canol y ddinas ar High Street. Gallwch ffindio'r safle tacsi trwy troi i’r dde wrth dod allan o prif myneddfa'r orsaf ac yn dilyn y ffordd o amgylch ochr yr orsaf.

Mae bysau rheolaidd yn mynd o'r orsaf trenau i'r orsaf bysau, neu gallwch gerdded (tua milltir). Ar adeg ysgrifennu, mae'r bws rhif 118 (gynhelir gan First Bus) yn mynd o gorsaf bysau Abertawe i naill ai y gwesty neu orsaf heddlu Reynoldston, dibynnu ar adeg y dydd. Mae'n tua milltir i cerdded o orsaf yr heddlu i'r gwesty. Gwelwch Traveline Cymru am manylion. Sylwch fod, dryswch, mae gwefan First Cymru ei hun ddim yn rhestru unrhyw un o'r bysiau Gŵyr!