The King Arthur Hotel

The wedding ceremony and evening reception will take place at the King Arthur Hotel in Reynoldston, Gower on Saturday February 1st 2014. The hotel has rooms available on the night of our wedding for £75 - £95 including a full breakfast. Please see the hotel's website for details: http://www.kingarthurhotel.co.uk/.

The hotel is offering two nights for the price of one, if you would like to extend your stay to a long weekend. However, if you book the second night, the hotel have advised that they will charge if you don't stay for that night in the end.

Unfortunately, there is another wedding the day before ours, which means that it is unlikely that any rooms will be available on the Friday night. For guests travelling on the Friday, we suggest spending the Friday night at another hotel and moving to the King Arthur on the Saturday.

If you would like to book a room at the King Arthur, please book it through us before December 21st by emailing us at rsvp@mel-and-steve.org.uk rather than contacting the hotel directly.

Gwesty'r Arthur Brenin

Mae'r seremoni priodas a derbyniad nos yn digwydd yng Ngwesty'ri Brenin Arthur yn Reynoldston, Gŵyr ar dydd Sadwrn, Chwefror 1af 2014. Mae ystafelloedd ar gael yn y gwesty ar y noson ein priodas am £75 - £95 yn cynnwys brecwast llawn. Gwelwch gwefan y gwesty am fanylion: http://www.kingarthurhotel.co.uk/.

Mae'r gwesty yn cynnig dwy noson am pris un, os ydych chi'n hoffi ymestyn eich arhosiad i benwythnos hir. Sut bynnag, os ydych chi’n archebu yr ail noson, mae’r gwesty wedi dweud a fyddynt yn codi tâl os ydych chi ddim yn aros am y noson honno yn y diwedd.

Yn anffodus, mae priodas arall y diwrnod cyn ni, sy'n golygu ei bod yn annhebygol a bydd unrhyw ystafelloedd ar gael ar y nos Wener. Ar gyfer gwesteion sy'n teithio ar y dydd Gwener, rydym yn awgrymu dreulio'r nos Wener yng ngwesty arall ac yn symud at y Brenin Arthur ar y dydd Sadwrn.

Os ydych chi'n hoffi archebu ystafell yn y Brenin Arthur, archebwch drwy ni cyn Rhagfyr 21ain os gwelch yn ddadrwy anfon e-bost i ni ar rsvp@mel-and-steve.org.uk yn lle na gysylltu â'r gwesty yn uniongyrchol.

Hills Court

Hills Court is a bed and breakfast in Reynoldston, 5 minutes' walk up the hill from the King Arthur. It has three double en suite first floor rooms, two of which can have an extra single bed to accommodate a third person. The bet and breakfast offers stunning views across the Gower countryside and has plenty of off road parking.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.the-gower.com/bandb/hillscourt/hillscourt.htm

Lys Hill

Mae Lys Hill yn gwesty yn Reynoldston, 5 munud o gerdded i fyny'r allt gan y Brenin Arthur. Mae ganddo dair ystafelloedd en suite dwbl ar y llawr cyntaf, gall dau o'r rhain gallu cael gwely sengl ar gyfer trydydd person. Mae'r gwesty yn cynnig golygfeydd syfrdanol ar draws y cefn gwlad Gŵyr ac mae digon o barcio oddi ar y ffordd.

http://www.the-gower.com/bandb/hillscourt/hillscourt.htm

Little Avalon

Little Avalon is a self catoring holiday apartment just a few doors up from Hills Court.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://littleavalon.wordpress.com/

Avalon Fach

Mae Avalon Fach yn fflat gwyliau catoring hunan dim ond ychydig o ddrysau i fyny o Lys Hill.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://littleavalon.wordpress.com/

Wyndgarth House

Wyndgarth House is a bed and breakfast in Reynoldston, 5 minutes walk down the hill from the King Arthur. It has two first floor double rooms and a ground floor twin room.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.wyndgarthgowerbedandbreakfast.co.uk/

Tŷ Wyndgarth

Mae Tŷ Wyndgarth yn gwesty yn Reynoldston, 5 munud o gerdded i lawr yr allt gan y Brenin Arthur. Mae ganddo ddwy ystafell ddwbl ar y llawr cyntaf a llawr ystafell dau wely ddaear.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.wyndgarthgowerbedandbreakfast.co.uk/

The Dragon Hotel

The Dragon Hotel is a four star hotel in the middle of Swansea city centre, around a 30 minute drive from the King Arthur. It has free on-site parking, swimming pool, gym, etc. and a short walk from the beach.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.dragon-hotel.co.uk/

Gwesty'r Ddraig

Mae Gwesty'r Ddraig yn westy pedair seren yng nghanol dinas Abertawe, tua 30 munud o'r Brenin Arthur. Mae yno safle parcio yn rhad, pwll nofio, campfa, ac ati a mae’n trp fyr o'r traeth.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.dragon-hotel.co.uk/

Culver House Hotel

The Culver House Hotel is located at Port Eynon, further out onto Gower than the King Arthur. It is a 19th century house, about a 15 minute drive away from the King Arthur, that has been refurbished to provide modern self catering hotel apartments.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.culverhousehotel.co.uk/

Gwesty'r Tŷ Culver

Mae Gwesty'r Tŷ Culver wedi ei osod yn Port Eynon, ymhellach allan i'r Gŵyr na'r Brenin Arthur. Mae'n ty o'r 19eg ganrif, tua 15 munud o'r Brenin Arthur, sydd wedi cael ei adnewyddu i ddarparu fflatiau gwesty modern hunan arlwyo.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.culverhousehotel.co.uk/

The Oxwich Bay Hotel

The Oxwich Bay Hotel is set in 8 acres of private grounds just a few metres from Oxwich Beach, around a 10 minute drive from the King Arthur.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.oxwichbayhotel.co.uk/

Y Gwesty Bae Oxwich

Mae'r Gwesty Bae Oxwich wedi ei osod mewn 8 erw o dir preifat dim ond ychydig fetrau o Traeth Oxwich, tua 10 munud o'r Brenin Arthur.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.oxwichbayhotel.co.uk/

Gower Coast

Gower Coast Guest Accommodation & Apartments is located in Penclawdd on North Gower, about 15 minutes away from the King Arthur. They offer self catering rooms and an on-site café which serves breakfast and lunch, and have quite reasonable out of season prices.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.gowercoasthotel.co.uk/

Arfordir Gŵyr

Mae Llety Gwesteion & Fflatiau Arfordir Gwyr wedi ei osod e ym Mhenclawdd ar Ogledd Gŵyr, tua 15 munud o'r Brenin Arthur. Mae'n cynnig ystafelloedd hunanarlwyo a caffi ar y safle sy'n gwasanaethu brecwast a chinio, a mae ganddyn prisiau tymor eithaf rhysymol.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.gowercoasthotel.co.uk/

Parc Le Breos

Parc-Le-Breos is a bed and breakfast located in Parkmill, about a 10 minute drive from the King Arthur. The guest house is a Victorian hunting lodge set in the grounds of a Norman deer park.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.parc-le-breos.co.uk/

Parc Le Breos

Mae’r Parc-Le-Breos yn gwely a brecwast wedi ei osod yn Parkmill, tua 10 munud o'r Brenin Arthur. Mae'r gwesty yn porthdy hela Fictoraidd ar dir parc ceirw Normanaidd.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.parc-le-breos.co.uk/

The Swansea Marriott

The Marriott is in Swansea's maritime quarter, overlooking Swansea Bay and the marina. Its around a 30 minute drive from the King Arthur, has a swimming pool, gym, etc. and is a short walk from the city centre.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

https://www.marriott.co.uk/

Y Marriott Abertawe

Mae'r Marriott yn ardal forol Abertawe, yn edrych dros Fae Abertawe a'r marina. Mae'n tua 30 munud o'r Brenin Arthur, gyda pwll nofio, campfa, ac ati, a mae’n tro fyr o canol y ddinas.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

https://www.marriott.co.uk/

Premier Inn

There are three Premier Inns in Swansea - one right in the city centre, one on the waterfront as you drive into the city from junction 42 of the M4, and one on the North side of Swansea, just off junction 45 of the M4 near Morriston. The first two are around a 30 minute drive from the King Arthur, whilst the Morriston one is about 40 minutes away.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.premierinn.com/

Premier Inn

Mae yna tair Premier Inn yn Abertawe - un yn y canol ddinas, un ar lan y dŵr wrth i chi yrru i mewn i'r ddinas o gyffordd 42 o'r M4, ac un ar yr ochr gogledd o Abertawe, yn union ger gyffordd 45 o'r M4 ger Treforys. Mae'r ddau gyntaf tua 30 munud o'r Brenin Arthur. Ac mae’r un yn Treforys yw tya 45 munud i ffwrdd.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.premierinn.com/

Ibis

The Swansea Ibis is located on the waterfront as you drive into the city centre from junction 42 of the M4. It is around a 30 minute drive from the King Arthur.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.ibis.com/

Ibis

Mae'r Ibis Abertawe wedi ei osod ar lan y dŵr wrth i chi yrru i mewn i'r ganol ddinas o gyffordd 42 o'r M4. Mae’n tua 30 munud o'r Brenin Arthur.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.ibis.com/

The Worm's Head Hotel

The Worm's Head Hotel is located further out on to Gower than the King Arthur. It overlooks the beautiful Rhossili beach, about a 15 minute drive from the King Arthur. Unfortunately, the hotel's official policy is not to accept bookings from guests who are attending weddings at other hotels, so you'll probably have to keep that quiet!

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.thewormshead.co.uk/

Gwesty'r Pen Pyrod

Mae Gwesty Pen Pyrod wedi ei osod ymhellach allan ar Gŵyr na'r Brenin Arthur. Mae'n edrych dros traeth prydferth Rhosili, tua 15 munud o'r Brenin Arthur. Yn anffodus, mae polisi swyddogol yr gwesty yw ddim i derbyn archebion gan westeion sy'n mynychu priodasau mewn gwestai eraill, felly byddwch yn rhaid i chi gadw hwnna’n dawel!

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.thewormshead.co.uk/

Rhossili Bunkhouse

If you're after a cheaper option and don't mind roughing it a bit, the Rhossili Bunkhouse is about a 15 minute drive away from the King Arthur.

Please contact the hotel directly for bookings and enquiries.

http://www.rhossilibunkhouse.com/

Tŷbunc Rhossili

Os ydych chi'n chwilio am opsiwn rhatach ac does dim ots gyda chi I brasio fe, mae'r Bunkhouse Rhosili yw tua 15 munud o'r Brenin Arthur.

Cysylltwch â'r gwesty yn uniongyrchol ar gyfer archebion ac ymholiadau, os gwelwch yn dda.

http://www.rhossilibunkhouse.com/

Other Options

This is just a small selection of accommodation that is available in the area. There are a great many B&Bs situated on Gower; some useful websites include:

Opsiynau Arall

Dyma detholiad fach o gwestyau sydd ar gael yn yr ardal. Mae llawer o Gwely a Brecwast ar Benrhyn Gŵyr; mae rhai gwefannau defnyddiol yn cynnwys: